Arheoloogilised leiud

 

 

Odaotsad ja kirves olid ohverdatud Koorküla Valgjärve edelatipus olnud kuivanud allikasse, odaotsad olevat leitud allikapõhja püstitorgatuna. Taoline ohvriand võis väljendada ühe poole sõjalist võitu oma naabri üle. Ohverdati tänuks võidu eest.

 

Odaotsad on keskkohas jämeneva rootsuga. Sellised odaotsad tulid kasutusele keskmise rauaaja teisel poolel ja esindavad latgalitega ühist esemetüüpi. Kirves on kitsateraline, pisut laieneva teraosaga.

 

 

 

 

Lisaks eelpool mainituile on ajalooliselt Viljandimaalt teada kaks vanema pronksiaja õlgkirvest, millest üks leiti Karksi kihelkonnast,arvatavasti Ainja külast (Johanson 1922, 3),ning teine Helme kihelkonna Asu (sks Assuma) mõisa põllult kündmisel 1898. aastal (Jb FLG 1900, 35).

 

      Viimane on hoiul Viljandi Muuseumis (VMT 61: 1). 2005. a novembris käisid endise Asu mõisa maadel A. Haak, R. Rammo,M. Veldi ja A. Vindi, kes avastasid noorema raua- ja keskaja asulakoha,kuid varase metalliaja kinnismuistist tuvastada ei suudetud.

 

  Tuhandeaastane savinõu Koorküla Valgjärvest

 

J. Selirand "Koorküla Valgjärv" 1965