Koorküla veski allikad

Koorküla veski allikad

Kas tunned maad. 1965. Koost. E. Varep. "Eesti Raamat" Tallinn, lk. 606-607.
Verte, A. 1971. ENSV allikate kataloog (Õhne, Väike-Emajõgi ja Elva jõe basseinid). Tallinn. Käsikiri TTÜ Geoloogia Instituudis. tabel 3.
Heinsalu, Ü., Karise, V. Timm, T. 1976. Looduskaitset vajavad allikad Eesti NSV-s. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, Valgus, lk. 92-93.

Allikas

Valgamaa. Helme vald. Koorküla. "Veski" bussipeatuse vastas oleva rohulagendikku piiravas puudesalus, hõbepajude juures. Õhne jõkke suubuva oja paremal kaldal.

Koorküla veski juures Õhne jõkke suubuva oja orus grupp liivakivist väljuvaid lange- ja tõusuallikaid. Vesi raua- ja väävlirikas. Vooluhulk 5. VIII 1960. a. - 5,7 l/s; 29. IX 1971.a. - 3,8 l/s; 22. V 75. a. - 10 l/s. Kasutatud veevõtukohana. Abs. kõrgus 80-89 m.
Esineb kaks suuremat tõusuallikat ja mitmeid väiksemaid langeallikaid. Hõbepajude juures asub üks tõusuallikas, mille kohale on moodustunud u. 15 m diameetriga tiik, vee sügavus 10-15 cm. Kuna allika põhi on mudane pole grifoone näha; säilinud on selge ja külma veega tiik, mille vesi voolab ojasse, mis suubub Õhne jõkke. Veskitiigi allika vooluhulk 1998. a. augustis - 1 l/s.
Tiigist üle silla mööda jalgrada edasi minnes jõuab teise tõusuallikani, mis on moodustanud 1,5x2,7 m tiigi, kus veesügavus on 28 cm. Veepinnal on näha intensiivset liikumist, mida põhjustab alt üles liikuv vesi(vooluhulk 1998. a. augustis 1,9 l/s). Allikate vesi on rauarikas. Õhne jõkke suubuvast ojast asub allikas u. 4 m kaugusel, kuid kuna allikavesi suubub ojja nn. "vastuvoolu", on äravool takistatud ja vesi seisab.
Mõlemad allikad asuvad oja lammil, mis külgneb oru veeruga. Veeru jalamil avanevad väiksemad allikaimbed, mille vesi voolab nirena (vooluhulk 1998. a. augustis 0,4 l/s) Õhne jõkke suubuvasse ojja. Ka langeallikate vesi on rauane.
Tõusu- ja langeallikad paiknevad 10-15 m läbimõõduga kolmnurksel alal.
Samas orundis ca 1 km ülesvoolu asuvad Koorküla hästi korrastatud liivakivikoopad mitme läheduses paikneva allikaga. Allikavesi avaneb devoni liivakividest.
Koorkülas Linsi pere juures on hiiesalu, Jääva ja Ala Laugaste põllul kivikalme koos muistse ohvripaigaga "Kalme väratid".

Veekaitseline, maastikuline. Sakala kulutuskõrgustiku orgudele iseloomulikud liivakividest avanevad allikad.

Ei ole looduskaitse all. On tehtud ettepanek looduskaitse alla võtta 1976. a. (Heinsalu, Karise) kui liivakividest väljuvad omapärased tõusuallikad. Võtta looduse üksikobjektina kaitse alla.

A. Verte, 1960, 1970 - hüdrogeoloogilised uurimised;
Ü. Heinsalu1975, 1987 - esialgsed allikauuringud;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjonülevaatus.

Koostanud

H. Kink, E. Andresmaa, K. Erg

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=yrg&id=-1277231967