Pedeli jõgi
Muud nimed: Pedele, Põdeli jõgi; ülemjooksul: Põderi jõgi.
Väikese Emajõe suurim vasakpoolne lisajõgi. Jõe lähteosa ja alamjooks asuvad Eesti ning keskjooks Läti territooriumil. Algab Kadastiku järvest (läbib Saudikjärve) ja suubub Väikesesse Emajõkke 36 km kaugusel suudmest. Pikkus 31 km (sellest Eestis 15 km), valgala 229 ruutkilomeetrit, sellest Eestis 151 ruutkilomeetrit. Tähtsamad lisajõed: Riisupi oja (pikkus 10 km), Rautina oja ja Männiku oja.
Jõe ülemjooks asub Sakala kõrgustiku kagunõlva ning alamjooks Valga nõo alal. Jõe lähteveekogu Kadastiku ehk Katai järv asub Koorkülast 5,5 km lõuna pool metsas. Eestis on jõe ülemjooksust ainult ca 3 km.
Uuesti jõuab jõgi Eesti territooriumile Valga ja Valka linna piiril, Konnaoja suudme kohal. Jõgi suubub Väikesesse Emajõkke Tõlliste ja Sooru küla vahel, Tartu-Valga maantee sillast 200 m ülesvoolu. Lähteosas läbib jõgi riigimetsa. Alamjooksul voolab loogeldes läbi Valga linna ja sealt edasi enam-vähem sirgelt laia, suuremalt osalt põllustatud lammoru põhjas. Allpool Valga linna on jõgi valdavas osas süvendatud ja õgvendatud.
Valga lõigus on jõgi valdavalt 7-8 m (kohati 10 m) lai, umbes 1 m sügav ja aeglase vooluga. Jõe kaldad on madalad, soised ja enamasti lagedad. Jõepõhi on silla ümbruses liivane ja sillast ülemal mudane. Suudme-eelses osas on jõesäng looklev ja 10 m lai, sügavus 1,5 m. Jõe vasak kallas on kõrge, liivane ja parem kallas lauge. Jõepõhja katab mudane liiv.
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

Veel Valga nimest (lõik) ajalehest „Lõuna-Eesti“ 27.06.1925 lk 2

…..Walga alt läbijooksew jõgi algab siit Koorkülast „Põdersaare“ ümbrusest metsadest ja soodest. Sellepärast kannab see jõgi siin Eesti jaoks nime „Põderi jõgi“, seda wanast hallist ajast kuni tänase päevani. Selle jõe ääres on „Põderi mets“ ja „Põderi luht“. Lätlased kutsuvad seda jõge „Pedeli jõgi“, jõe ääres oleva mõisa järele. Kust tuleb seda wõrdsusnime „Pedeli“ otsida? Nimi „Walgajõgi“ tuleb muidugi Walga linna nimest.

http://www.eestigiid.ee/?SCat=39&CatID=0&ItemID=1060