Utsu talu müümine/ ostmine aastal 1868.

(tekst muutmata, w = v)

Tallopoja Andres ja Jaak Rosenbaum, kui müüja ja Karl Morson kui ostja isi enese ja oma varanduse ja õiguste päriate nimel on Koorküla-Assu mõisa päris härra täieliku loaga, seesinane kauba kontraht ära räägitud, tehtud ja kirja pantud.

§ 1

Andres ja Jaak Rosenbaum müüb ja annab seda Keiserliku Perno Kreisikohtu poolt sel 30. Detsembril 1868 sub Nr 3724 temale päriseks kirjutand, Viljandi kreisis ja Helme kihelkonnas Koorküla-Assu mõisa all seisvad orjuse maatükk Utso, suur 27 taalrit 18 krossi, keige selle sama talluaseme hoonetega ja muu tarvitustega, nende rajade ja piiride sees, kuidas maamõõtja August Schultz need samad mõõtnud ja kaardi peale üles pandnud ja nende õigustega, kuidas Andres ja Jaak Rosenbaum seda samma maatüki selle 24 veebruaril 1868 tehtud kontrahti järele omaks saand, prii keigist avvalikudest ja muidest, siin selles kontrahtis mitte nimelt üles pantud võlgadest ja sundimustest 6100 rubla, kirjutatud kuus tuhat ükssada rubla hõb.(rubla hõbedas) eest Karl Morson kätte päris omanduseks ära.

§2

Seda kauba hinda 6100 rubla hõb. tasub ostja seda viisi, et tema

1, esimene sisse maks 30. Augustil 1879 juba on ära maksnud – 200 rubla

2, teine sisse maks 1.oktoobril 1879 ära on maksnud 140 ~

3, 23. Aprillil 1880 tallu vastuvõtmise juures välja maksab 1000 ~

4, Pantpriivi võlg kui oma võlg henda peale võttab 1400 ~

5, need Korkülla Assu mõisa päris härral võlgnevad nenda samuti kui oma võlg

seda viisi protsendidega  ära tasub, kuidas see nimitud kontrahtis sest

24. Veebruaril 1868 pkt 5 tingitud on saanud 3360 ~         

Kellega siis keik kaubahind suur 6100 rubla ära tasutud on.

§3

Keik sundimused ja vastutamised, keda Andres ja Jaak Rosenbaum nimetatud kontrahtipõhjusel sest 24. Veebruaril 1868 Viljandimaa mõisnikude Kredit. seltsi ja § 2 pkt 5, kui ka § 3 järgi Korkülla-Assu mõisa päris härra vastu, oma peale on võtnud, võtab muidugi ostja Karl Morson jälle kindlaste täita ja iga pidi omalt poolt vastu võtta, kelle juures veel tähele panna on, et seniajani võla vähendamise raha ostjal Karl Morsonil jääb.

§4

Utso talo pealt avaliku maksude ja sundimuste pärast Lutherisse kooli ja kiriku heaks, sundimustest kogukonna vastu ja jahipidamise õiguse pärast on kindlaste määratud saanud, et ostja need selle 24. Veebruaril 1868 tehtud kontrahti sees § 9, 10, 11 nimetatud tingimised keik oma peale võttab ja neid täitma peab.

§5

Sääduslik raudvara kelle sees on: 3 hobust, 12 tõbrast ja 24 vakka suvevilja, peab ostja Karl Morson tallo koha kätte andmise juures täielikult talusse muretsema ja tõotab seda raudvara taluga jäädavalt ühendada.

§6

Ostetud talu andakse 23. Aprillil 1880 ostja Karl Morsoni kätte ja kannab sest päevast saadik ostja keik avalikud maksud ja sundimised, nenda palju kui sääduslikult selle talu koha peale kannub ja sest päevast arvatakse teda ka selle talu koha omanikuks.

§7

Keik kulu mes selle kontrahti tegemise läbi tuleb, nenda kui käekirja kinnitused, proklamd? kuulutus (kuulutuse avaldamine?) jne kannab ostja Karl Morson üksipäinis.

Viimselt tõotavad mõlemad kontrahti tegiad eesseisvad tingimised kindlaste täita ja on seks kinnituseks seda kontrahti kolm korda lasknud kirja panna ja iga kontrahti ala oma nime isi ala kirjutanud.

Nenda sündinud Utso talus sel 1. Aprillil 1880.

Andres Rosenbaum Jaak Rosenbaum Karl Mohrson

Utsu talu müümine/ ostmine aastal 1884.

Tallupoeg Carl Mohrson kui müüja ja Tõnnis Masik kui ostja, issi enese ja oma varanduse ja õiguste pärijate nimmel, on Korkülla-Assumõisa peris Herra täieligu loaga seesinnane kauba kontrahi ära rägitud tehtud ja kirja pantud.

§1

Carl Mohrson müüb ja annab seda Keiserliku Pernu kreiskohtu poolt sel 30. Detsembril 1868. sub Nr 3724 temale periseks kirjutatud Viljandi kreisis ja Helme kihelkonnas Korkülla-Assu-mõisa all seisvad orjuse maatüki Utsu, suur 27 taalrit 18 krossi, keig selle samma Tallu aseme hoonetega ja muu tarvitustega nende raeate ja pirrite (rajade ja piiride) sees, kudas maamõõtja August Schulz ja maamõõtja Woldemaar Breyer need samad mõõtnud ja ümber õiendanud ja kaardi peale üles pannud nende õigustega, kudas Andres ja Jaak Rosenbaum seda sama maatükki sel 24. Februaril 1868 tehtud kontrahti järele omaks saanud, prii keigest avalikudest maksudest ja muudest siin selle kontrahtis mitte nimelt üles pantud võlgadest ja sundimistest 7250 rbl h. /kirjuta seitse tuhat kakssada viiskümmend rbl h./ eest Tõnis Masiku kätte päris omanduseks ära müünud.

§2

Seda kauba hinda 7250 rbl h. tasub ostja seda viisi:

16. jaanuaril 1884 juba ära käeraha maksnud                                   300 rbl h. (kirjuta kolmsada rbl.) kauba kinnituseks.

1. aprillil 1884 (üks tuhat kakssada)  maksta                                    1.200.-

1. aprillil 1885 (tuleb maksta (viissada rbl h.)                                   500.-Pantpriivi võlga võtab ostja oma peale                                                                        1.400.-

Seda maksmata võlgu jäädavat summa 3850 rbl h. (kirjuta: kolm tuhat kaheksasada viiskümmend rbl h.) maksab ostja sedaviisi: 1886-1895 aastani iga aasta 427 rbl h. (kirjuta neli sada kakskümmend seitse rbl h.) aga selle viimase nimetatud üheksama aasta lõppu tuleb 7 rbl h. (seitse rbl) selle ülemal nimetatul summal juure maksa.

Seda nimetatud võlgu jäävat summa 4350 rbl (neli tuhat kolmsada viiskümmend rbl h.) maksab ostja Koorküla Assuma pärisherrale ülemal nimetatud termilide järele ära. Kus juures ostja iga aasta võlgu seisva ülemal nimetatud võla eest 5 (viis) kopp iga rubla pealt iga aasta indress peab maksma. 1. Oktoobril pool ja 1. Aprillil jälle pool indressi. 

§3

Kõik teised sundimised ja vastutamised, keda Jaak ja Andres Rosenbaum nimetatud esimese kontrahti põhjusel sel 24. Februaril 1868 Livlandi maa mõisnikude Krediitseltsi ja §  2. punkt 5 kui ka Koorküla Assumaa pärisherra vastu, oma peale on võtnud, vastutab nimetatud ostja Tõnis Masik ja lubab neid kindlaste täita ja igapidi omalt poolt vastu võtta. Kelle juures veel tähelepanna on, et proklama käimise kulu ja ka kontrahti kirjutamise kulu ja mis Kroonu ja vallamaksud selle talu koha peal on, ehk tulla võib, maksab ja täidab kõik Utso talu omanik Tõnis Masik selle kõige esimese Jaak ja Andres Rosenbaumi esimese ostmise kontrahti põhjuste järele.

§4

Ära maksetud Krediitkassa raha jääb ostja Tõnis Masiku heaks.

Peale selle lubab veel müia Karl Mohrson kõik see senna talu juure veetud materjal, nagu palgid ärberi tarvis välja veetud 176 (ükssada seitsekümmend kuus) mitmesuguse pikkusega, kokku veetud vundamendi kivid ja telliskivid ja sae lauad keda ligi 200 tükki olevad (kakssada), kõik ostja Tõnis Masikule.

§5

Ostja Tõnis Masik lubab ka need maad ehk põllud selle kündmise ehk harimisega vastu võtta, mis naad just täna sel all nimetatud olemise pääval on.

Müia lubab ka veel ristikheina seeme 16 vakkama jaoks iga vakkamaa peale 10-13 ? ligi anda eestuleva kevade külvamise jaoks.

See talvine tee, mis Utso piiri mööda Saare ja Anipõlde piiri vastu, jääb Tõnis Masikul keelmata igal läbi käimise jaoks.

Kui pärisherra midagi siin puudulikud leiab olevad müia ehk ostja poolt saab Austatud pärisherra seda ise siis õiendama.

Koorküla Valgjärvel sel 16. Jaanuaril 1884

Müüja: Karl Mohrson ostja Tõnis Masik xxx tunnistaja Peter Liiv

1904. a kinkis Tõnis Maasik talu oma pojale Peeter Maasikule.

Utsu talu suurus oli 232 vakamaad, 13 kappa. Riia vakamaa järgi on see 86,4 ha,  1938. a oli talu suurus 90,12 ha.

Lisa: Linsi talu peremees ja Helme kiriku vöörmünder Peter Rosenbaum (*1823 Koorkülas) ostis oma kahele pojale Utso talu. Andres *1846. a ja Jaak 1851. a. Peeter tuli Utso tallu 1858. a, saades 1866. a rentnikuks. Peetri isa oli Jüri, sulane Pikre talus ja vanaisa Madis Laugaste talust.  Andres oli abielus An Kulkiniga ja Jaak Leenu Sepaga. Vennad Rosenbaumid müüsid talu Karl/Carl Mohrson/Morson/Moorsonile.

(?) Arvamus! Karl Viktor Moorson *1847. a Tihemetsas (Tignitz). 1883-84. a on Carl Moorsoni nimetatud Koorküla metsahärraks. 

Peeter Maasik sündis 1871.a Patküla Ojatarel. Isa Tõnis Maasik/Masiku (*1828) sünnikohaks on märgitud Koorküla, isa Ansousse (Antse?) Hendrik.  

EAA.1296.1.405/437

EAA.1296.1.424/345