35 aastat politseiteenistuses

Konstaabel Hendrik Koljak

Politsei teenistusest lahkub 1. jaanuaril Eesti vanemaid politseinikke – Koorküla-Helme rajooni konstaabel Hendrik Koljak. H. Koljak asub tervislikel põhjustel pensionile pärast seda, kui ta on 35 aastat vahetpidamatult politsei teenistuses seisnud. Hendrik Koljak on sündinud Pühajärve vallas töölise pojana 1871. aastal. Hariduse omandas ministeeriumikoolis, seda lõpetades. Pärast kaitseväeteenistust allohvitserina asus teenistusse 1. jaanuaril 1897. a Tartu linna politseisse.  Sooritas 1902. aastal politseiniku kõrgema kutseeksami, mille järele määrati Viljandi linna ümbruskonna jaoskonna ülevaatajaks. Hiljem oli ta Kõpus ja Loodis urjõdnikuks Vene suure revolutsioonini. 1919. a määrati Eesti valitsuse poolt Koorküla politsei rajooni ülemaks, millisel kohal teenis seniajani. Vene valitsuse poolt anti H. Koljakule muuseas suur hõbeauraha kaelaskandmiseks Püha Anna ordu paelaga tema korraliku ja laitmatu teenistuse eest. Eesti valitsuselt on saanud ta rahalist autasu. Enamlaste terrori ajal Eestis on pidanud palju läbi elama. Punaste poolt mõisteti ta surma, kuid pääses juhusliku abiga. Saksa okupatsiooni ajal mõisteti ta väljasaatmisele söekaevandusse. Postimees 31.12.1934 a  lk 7

30 aastat politsei teenistuses. Konst. Koljak sai autasu. ajaleht "Lõuna-Eesti" 7.03.1929 lk 2,3

Wabariigi valitsus määras Koorküla ja Helme rajooni konstaablile H.(Hendrik) Koljakule rahalise autasu.

Hra Koljak on tuntud kui korralik ja energiline mees ametikohuste täitmisel. Ümbruskonna rahwa poolt on ta oma õiglase ja rahuarmastaja iseloomu poolest wäga lugupeetud ametnik. Hra Koljak on teeninud raskes politsei teenistuses kohusetruult 30 aastat.

Konstaabel H. Koljak pensionile. ajaleht "Lõuna-Eesti" 2.01.1935 lk 1

On teeninud politseid 36 aastat.

Koorküla rajooni konstaabel H. Koljak oli 10-päewasel puhkusel, kuni 1. jaanuarini. Teda asendab Taagepera konstaabel K. Mäe. Puhkuse lõppedes läks Koljak pensionile tervislikel põhjustel, olles senini vahetpidamata seisnud politsei teenistuses 36 aastat, millise aja on teeninud läbi igasuguse karistuseta, olles praegu ainsaks sarnase teenistuswanuse saavutanuks Eesti politseis.

Politseiteenistust algas Koljak Tartus 1. jaanuaril 1897. a, kust kõrgema astme eksami sooritamise järele wiidi üle Wiljandisse linna ümbruse jaoskonna ülevaatajaks. Selle järele teenis ta „urjäädnikuna“ Wiljandimaal Kõpus ja Loodis. Enamlaste ajal mõisteti ta surma kui “walgete“  salakuulaja, kuid tal õnnestus põgeneda. Okupatsiooniwõimud otsustasid teda saata omakorda söekaewandusse kui saksawaenulist. Sunnitööst peastis teda ta surnud abikaasa.

Iseseiswuse ajal astus K. teenistusse Koorkülas, kus on teeninud tänini. Siin organiseeris ta 1919. a kui lahingud käisid Pikksaare all, Eesti sõdurite varustamist toiduainetega.

Eeskujuliku teenistuse eest sai K. 30 a teenistuse puhul wabariigi valitsuselt 150 kr. autasu ja iseseiswuse 15. a juubeli puhul oli ettepandud Kotka Risti saamiseks. Wene ajal oli talle annetatud 2 hõbeauraha Andrei lindiga rinnal kandmiseks ja suur hõbeauraha Püha Anna ordu paelaga kaelas kandmiseks.

Sündinud on ta 9. oktoobril 1871. a Tartumaal Pühajärwe wallas töölise pojana.

Omas ametis on K. tuntud vastutuleliku ja sõbraliku ning kohusetruu ametnikuna, mille tõttu on wõitnud kodanike üldise poolehoiu. Soowime talle ühes arwukate sõpradega helgeid wanusepäewi ja teenitud puhkust!

Lisa: Hendrik Koljak (+1954) - isa Hans, ema Ewa (Lõhmus) EAA.1260.1.157; 1869-1891/k71 ja geni Ants Soodla.